خدایا مردم کشورم را به تو می سپارم
در حال بارگذاری...

خدایا مردم کشورم را به تو می سپارم

خدایا مردم کشورم را به تو می سپارم از تمام بلاها، سختی ها و گرفتاری ها…

گوینده: زینب شهبازی