نان را از من بگیر اگر می خواهی
در حال بارگذاری...

نان را از من بگیر اگر می خواهی

نان را از من بگیر، اگر می‌خواهی،

هوا را از من بگیر، امّا

خنده ات را نه.

گوینده: علیرضا کوه پیما